IBM Z and LinuxONE: Installing OCP under z/VM

From 100000KTTB 100000KTTB