Adding storage systems to IBM Storage Insights

From 55000AJHKB 55000AJHKB on February 23rd, 2021