Adding storage systems to IBM Storage Insights

From 55000AJHKB 55000AJHKB