Arvind Krishna’s keynote at Think Gov 2020

From CHQMKT_NA on July 1st, 2020